อย่าหาทำ ปิดถนนแข่งรถมีโทษหนัก – เรื่องเด่น | One2car

หัวหน้า คสช. ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่งปรามเด็กแว้น เอาผิดผู้ปกครอง เจอโทษคุก 3 เดือน ปรับ 3 หมื่น หากปล่อยเด็กไปแข่งรถซิ่ง ร้านแต่งรถโดนด้วยฐานสนับสนุน พร้อมติดดาบเจ้าหน้าที่สั่งปิดร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาได้ทันที

จากกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและอันตรายจากการรวมตัวแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จึงต้องกำหนดมาตรการป้องกันแก้ปัญหาการมั่วสุมและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าสถานบริการ แก้ไขปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและลงโทษผู้ประกอบการที่กระทำผิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังนี้

1.ห้ามรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะที่น่าจะนำไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดซึ่งต้องรับโทษตามกฎหมายหากมีให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับยับยั้งตามที่เห็นสมควร เช่นการนำรถที่สงสัยว่าจะใช้แข่งขันมาเก็บรักษาไว้ชั่วคราว

2.พ่อแม่ผู้ปกครองต้องยับยั้ง พฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลยให้เยาวชนรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หากมีการกระทำผิดให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย นอกจากนี้ ยังให้แจ้งการกระทำของเด็กในปกครองให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อป้องกันตักเตือน หรืออาจให้วางประกันตามสมควรไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าการกระทำผิดซ้ำอีก ให้ผู้ปกครองต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็ก

3.ผู้ใดผลิตครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ หากการกระทำเชื่อได้ว่าเป็นการยุยง ส่งเสริมให้กระทำผิดตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากเป็นผู้ประกอบการให้สั่งผิดหรือเพิกถอนใบอนุญาต