ผู้ว่าฯลำพูน คุมเข้ม ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจร – Chiang Mai News

ผู้ว่าฯลำพูน คุมเข้ม ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ลดอุบัติเหตุทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

วันนี้(20 ต.ค. 65) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลและรับมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ที่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน ภายใต้ชื่อรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” และวิสัยทัศน์ มุ่งสู่การสัญจรทางถนนที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน

สำหรับจังหวัดลำพูน ได้ตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ประกอบกับรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการบังคับใช้พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)จราจรทางบอก (ฉบับที่13) พุทธศักราช 2565 โดยสาระสำคัญ ได้แก่ 1. การเพิ่มโทษของผู้ที่กระทำผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับภายใน 2 ปีนับแต่วันกระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ -50,000.00- ถึง -100,000.00-บาท

  1. กำหนดอำนาจในการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดและสารเสพติดในร่างกายของผู้ขับขี่ที่หมดสติซึ่งไม่อาจให้ความยินยอมได้ 3. เพิ่มอัตราโทษปรับขั้นสูงในกฎหมายจราจร จากเดิมโทษปรับสูงสุดไม่เกิน -1,000.00- บาท แก้ไขเพิ่มเป็นปรับสูงสุดไม่เกิน -4,000.00- บาท และ
  2. การกำหนดให้ใช้ที่นั่งนิรภัยหรือมีวิธีป้องกันอันตรายสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ขณะโดยสารรถยนต์ ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างจัดทำประกาศรูปแบบที่นั่งนิรภัย รวมถึงเปิดช่องทางผ่อนคลายสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาที่นั่งนิรภัยเด็กไว้โดยให้ปฏิบัติตามวิธีการป้องกันอันตราย โดยจะกำหนดรูปแบบที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ง่าย ไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ พุทธศักราช(พ.ศ.) 2565 คาดว่าจะบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2566 ระบบนี้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนคนละ 12 คะแนน หากทำผิดกฎจราจรจะถูกตัดคะแนนตามจำนวนที่กำหนด โดยข้อหาความผิดมีตั้งแต่ 1 จนถึง 4 คะแนน ข้อหาที่ตัด 1 คะแนน เช่น ขับรถเร็ว ฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลาย ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ตัด 2 คะแนน เช่น ฝ่าไฟแดง ย้อนศร ตัด 3 คะแนน เช่น แข่งรถในทาง และตัด 4 คะแนน เช่น ขับรถในขณะเมาสุรา หากคะแนนถูกตัดจนเหลือศูนย์คะแนน จะถูกสั่ง พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เป็นระยะเวลา 90 วัน

สำหรับคะแนนที่ถูกตัด จะมีการคืนคะแนนเมื่อครบกำหนด 1 ปี สำหรับการทำผิดครั้งนั้นๆ หรือกรณีที่มีคะแนนเหลือน้อย อาจขอเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร จาก กรมการขนส่งทางบก เพื่อรับคืนคะแนนตามที่หลักสูตรกำหนดก็ได้ ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบคะแนนได้จาก เว็บไซต์ PTM E-ticket (https://ptm.police.go.th/eTicket) และ แอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยก่อนเริ่มใช้มาตรการตัด คะแนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมการขนส่งทางบก จะแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้รับนโยบายและมอบนโยบายต่อหน่วยงานที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เพื่อให้ภาพรวมสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน ลดลงได้ตามเป้าหมาย พร้อมทั้งเร่งสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจกฎหมายจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกส่วน ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine