Waiver Definition – Thaifrx.com – www.thaifrx.com

การสละสิทธิ์คืออะไร?

การสละสิทธิ์เป็นข้อกำหนดที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสัญญาตกลงที่จะริบการเรียกร้องโดยสมัครใจโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิด โดยทั่วไปจะเห็นการสละสิทธิ์ในระหว่างการเจรจายุติคดี เมื่อฝ่ายหนึ่งอาจยินดีจ่ายรางวัลที่สูงกว่าเล็กน้อย ตราบใดที่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมักจะเป็นผู้เรียกร้องสิทธิ์ ตกลงที่จะลงนามสละสิทธิ์เพื่อสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อไป

ประเด็นที่สำคัญ

 • การสละสิทธิ์เป็นข้อกำหนดที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสัญญาตกลงที่จะริบการเรียกร้องโดยสมัครใจโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิด
 • การสละสิทธิ์อาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการกระทำบางรูปแบบก็ได้
 • ตัวอย่างของการสละสิทธิ์ ได้แก่ การสละสิทธิ์ของผู้ปกครอง การสละความรับผิด การยกเว้นสินค้าที่จับต้องได้ และการสละสิทธิ์สำหรับเหตุที่ไม่สามารถยอมรับได้
 • การสละสิทธิ์เป็นเรื่องปกติเมื่อสิ้นสุดคดีความ เนื่องจากฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการตามข้อตกลงหลังจากโอนข้อตกลง
 • มีการลงนามสละสิทธิ์เพื่อลดความเสี่ยง

ทำความเข้าใจการสละสิทธิ์

การสละสิทธิ์เป็นการสาธิต ซึ่งมักจะทำเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับเจตจำนงของฝ่ายหนึ่งที่จะสละสิทธิ์หรือข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ประเด็นสำคัญที่ควรทราบคือการสละสิทธิ์เป็นความสมัครใจ และสามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ทางกฎหมายที่หลากหลาย

โดยพื้นฐานแล้ว การสละสิทธิ์จะลบ a ความรับผิดที่แท้จริงหรือที่อาจเกิดขึ้น สำหรับอีกฝ่ายหนึ่งตามข้อตกลง ตัวอย่างเช่น ในข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งอาจสละสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมเมื่อข้อตกลงเสร็จสิ้นโดยการสละสิทธิ์

เนื่องจากฝ่ายที่ลงนามในการสละสิทธิ์กำลังยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องที่พวกเขามีสิทธิได้รับ จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขามักจะทำเช่นนั้นหากพวกเขาได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมบางอย่าง

การสละสิทธิ์อาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการกระทำบางรูปแบบก็ได้ การสละสิทธิ์ที่ดำเนินการโดยการดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงดำเนินการตามสิทธิ์หรือไม่ เช่น สิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงในปีแรกของสัญญา หากไม่ยุติข้อตกลงซึ่งจะเป็นการกระทำ “ขาดการดำเนินการ” ก่อนปีแรก ฝ่ายนั้นสละสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นในอนาคต

ตัวอย่างของการสละสิทธิ์

 • การสละสิทธิ์ของผู้ปกครอง: ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก ผู้ปกครองโดยทางสายเลือดอาจเลือกที่จะสละสิทธิ์ตามกฎหมายในฐานะผู้ปกครอง ทำให้บุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ปกครองที่ไม่ใช่ผู้ปกครองโดยแท้จริงพยายามยืนยันสิทธิ์ของตนเหนือเด็กผ่านการกระทำเช่นการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
 • การสละความรับผิด: ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บุคคลอาจต้องลงนามในการสละสิทธิ์ในรูปแบบของความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อความเสี่ยงที่มีอยู่ เนื่องจากลักษณะโดยธรรมชาติของกิจกรรม การสละสิทธิ์นี้จะเป็นการปลดบริษัทที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมจากความรับผิดหากผู้เข้าร่วมได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างการเข้าร่วม การสละสิทธิ์ดังกล่าวอาจใช้ก่อนเข้าร่วมกีฬาผาดโผน เช่น การแข่งรถ BMX หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น การกระโดดร่ม
 • การสละสิทธิ์และสินค้าที่จับต้องได้: ในกรณีส่วนใหญ่ สินค้าที่จับต้องได้ หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลบุคคลอาจสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต่อไปได้ นี้สามารถนำไปใช้กับสินค้าที่ขายให้กับผู้ซื้อใหม่หรือบริจาคให้กับนิติบุคคลเฉพาะ อา โอนกรรมสิทธิ์รถ ทำหน้าที่เป็นการสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใด ๆ ต่อสินค้าโดยผู้ขายและให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในฐานะเจ้าของใหม่
 • การสละสิทธิ์สำหรับเหตุที่ไม่สามารถยอมรับได้: หากบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของสหรัฐอเมริกาประสงค์จะเข้าประเทศ พวกเขาอาจต้องกรอกแบบฟอร์ม I-601 “คำร้องสำหรับการสละสิทธิ์ในเหตุที่ไม่สามารถยอมรับได้” การสละสิทธิ์นี้พยายามที่จะเปลี่ยนสถานะของบุคคลที่ขอเข้าประเทศ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกกฎหมาย

ข้อดีและข้อเสียของการสละสิทธิ์

ข้อดีและข้อเสียมักจะค่อนข้างชัดเจนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับด้านของการสละสิทธิ์ที่คุณอยู่ หากมีผู้อ้างสิทธิ์ในอุบัติเหตุทางรถยนต์ บริษัทประกันภัยจะให้ผู้อ้างสิทธิ์ลงนามในการสละสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอยุติคดี ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าบริษัทประกันภัยจะชำระเงินให้กับผู้เรียกร้อง แต่ผู้เรียกร้องไม่สามารถดำเนินคดีกับบริษัทประกันภัยได้อีกต่อไป

ข้อได้เปรียบสำหรับผู้อ้างสิทธิ์ในตัวอย่างนี้คือพวกเขาจะได้รับแพ็คเกจการยุติคดี ข้อได้เปรียบของบริษัทประกันภัยคือ เมื่อผู้อ้างสิทธิ์ลงนามในการสละสิทธิ์ ความรับผิดชอบต่อผู้เรียกร้อง รวมทั้งการถูกฟ้องร้องในอนาคตจะได้รับการยกเว้น

ข้อเสียในตัวอย่างนี้สำหรับผู้เรียกร้องจะเหมือนกับข้อดีของบริษัทประกันภัย พวกเขาจะไม่สามารถดำเนินการเรียกร้องในอนาคตได้ บริษัทประกันภัยมักจะจ่ายข้อเสนอการระงับข้อพิพาทที่สูงเกินจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขารู้สึกว่าผู้เรียกร้องอาจมีการเรียกร้องที่ถูกต้องตามกฎหมายในอนาคต และบริษัทกำลังพยายามลดความเสี่ยงนั้นก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เนื่องจากธรรมชาติของการสละสิทธิ์ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนและสถานการณ์รอบ ๆ เหตุการณ์

ข้อเสีย

 • ขจัดความเป็นไปได้ของการดำเนินการทางกฎหมายในอนาคต

 • บางครั้งสิ่งต่าง ๆ ต้องการความสนใจเพิ่มเติม แต่การสละสิทธิ์ห้ามการกระทำที่จำเป็น

การสละสิทธิการรับช่วงสิทธิคืออะไร?

อา การสละสิทธิการรับช่วงสิทธิ เป็นการสละสิทธิ์ที่ป้องกันไม่ให้บุคคลหรือบริษัทดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม การยกเว้นการรับช่วงสิทธิมักเห็นได้ในสัญญาก่อสร้าง สัญญาเช่า และสัญญาประกันทรัพย์สิน บริษัทประกันภัยมักจะเพิ่มสาเหตุที่ป้องกันไม่ให้คู่สัญญาได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากพวกเขาสละสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์

การสละสิทธิ์ Lien คืออะไร?

อา สละสิทธิ์ เป็นการสละสิทธิ์ที่ริบสิทธิของคู่สัญญาในการวางภาระผูกพันในทรัพย์สินหรือสินค้าของผู้ชำระเงิน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในธุรกิจก่อสร้างในช่วงต่างๆ ของการก่อสร้าง การยกเว้นภาระผูกพันนั้นคล้ายกับใบเสร็จรับเงินและสามารถป้องกันไม่ให้มีการยื่นคำร้องของช่างเครื่อง

การสละสิทธิ์ Medicaid คืออะไร?

การสละสิทธิ์ของ Medicaid เป็นการสละสิทธิ์ที่ลงนามโดยรัฐที่สามารถยกเว้นข้อกำหนดคุณสมบัติ Medicaid บางอย่างได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีการดูแลผู้ที่อาจไม่มีสิทธิ์ได้รับ Medicaid การสละสิทธิ์สามารถจำกัดได้ในบางวิธี และอาจจำกัดเฉพาะการวินิจฉัยทางการแพทย์บางอย่าง หรือบังคับใช้ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์

การยกเว้นค่าธรรมเนียมคืออะไร?

การยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นการสละสิทธิ์ที่ลงนามเพื่อลดจำนวนค่าธรรมเนียม ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดของผู้ที่ต้องอดทนกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากทางการเงิน ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อดึงดูดผู้ซื้อหรือผู้ให้บริการ เมื่อค่าธรรมเนียมอาจเป็นอุปสรรคและหมายถึงความแตกต่างระหว่างการปิดการขายหรือการขาดทุน

การสละสิทธิ์ GAP คืออะไร?

การสละสิทธิ์ GAP ซึ่งย่อมาจากการสละสิทธิ์การคุ้มครองทรัพย์สินที่รับประกัน เป็นการสละสิทธิ์ที่ยกโทษให้บุคคลจากการชำระเงินที่เหลือสำหรับสินทรัพย์ที่ถูกทำลาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นรถยนต์ ซึ่งหมายความว่าหากมีคนเป็นหนี้ค่ารถ และรถได้รับความเสียหายเกินกว่าจะกอบกู้ได้ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหลือ การสละสิทธิ์ GAP อาจถือได้ว่าเป็นการยกเลิกหนี้

บรรทัดล่าง

การสละสิทธิ์อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสรุปข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย ยุติความสัมพันธ์และลดความเสี่ยงในอนาคต อย่างไรก็ตาม การสละสิทธิ์มีข้อเสียที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเรียกร้องทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การสละสิทธิ์อาจเกิดขึ้นได้ทั่วไป เช่น การเจรจาสัญญาก่อสร้าง และมักมีขึ้นเพื่อคุ้มครองบุคคลแต่ละฝ่าย การสละสิทธิ์จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของแต่ละเหตุการณ์