Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) Definition – www.thaifrx.com

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) คืออะไร?

ระบบกู้คืนต้นทุนแบบเร่งที่แก้ไขแล้ว (MACRS) เป็นระบบคิดค่าเสื่อมราคาที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีใน MACRS ของสหรัฐอเมริกา ค่าเสื่อมราคา ช่วยให้สามารถกู้คืนต้นทุนที่เป็นทุนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดผ่านการหักเงินรายปี ระบบ MACRS ทำให้สินทรัพย์ถาวรเป็นคลาสที่กำหนดระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา

ประเด็นที่สำคัญ

  • ระบบกู้คืนต้นทุนแบบเร่ง (MACRS) ที่ได้รับการแก้ไขช่วยให้ธุรกิจสามารถกู้คืนต้นทุนพื้นฐานของสินทรัพย์บางอย่างที่เสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไป
  • กรมสรรพากรให้แนวทางว่าสินทรัพย์ใดมีสิทธิ์สำหรับ MACRS และควรใช้ตัวเลขอายุการให้ประโยชน์ใด
  • MACRS ช่วยให้สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้เร็วขึ้นในปีแรกของอายุของสินทรัพย์และทำให้ค่าเสื่อมราคาช้าลงในภายหลัง
  • จากมุมมองด้านภาษีการเลิกใช้ MACRS มีประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น ๆ
  • ระบบ MACRS มีสองประเภท ได้แก่ ระบบค่าเสื่อมราคาทั่วไป (GDS) และระบบค่าเสื่อมราคาทางเลือก (ADS)

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการกู้คืนต้นทุนแบบเร่งที่แก้ไข (MACRS)

ตามที่กำหนดโดย บริการสรรพากร (IRS) ค่าเสื่อมราคาคือการหักภาษีเงินได้ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถกู้คืนต้นทุนของทรัพย์สินบางอย่างได้ ค่าเสื่อมราคาเป็นค่าเผื่อรายปีสำหรับการสึกหรอการเสื่อมสภาพหรือความล้าสมัยของทรัพย์สิน สินทรัพย์ที่มีตัวตนส่วนใหญ่เสื่อมราคา ในทำนองเดียวกันแน่นอน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เป็นสินค้าที่เสื่อมราคา

ระบบกู้คืนต้นทุนแบบเร่งที่แก้ไขแล้ว (MACRS) เป็นวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมสำหรับสินทรัพย์ส่วนใหญ่ MACRS ช่วยให้สามารถคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่งได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่นานขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์เนื่องจากการเร่งความเร็วที่เร็วขึ้นช่วยให้บุคคลและธุรกิจสามารถหักเงินได้มากขึ้นในช่วงสองสามปีแรกของชีวิตของสินทรัพย์และค่อนข้างน้อยกว่าในภายหลัง

ค่าเสื่อมราคาโดยใช้ MACRS สามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์เช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานรถยนต์รั้วอาคารฟาร์มม้าแข่งและอื่น ๆ

สำหรับทรัพย์สินที่ให้บริการหลังปี 1986 กรมสรรพากรกำหนดให้ธุรกิจต่างๆใช้ MACRS สำหรับค่าเสื่อมราคา

ตอนนี้มีบางสิ่งที่ไม่สามารถใช้ MACRS ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ภาพยนตร์เทปวิดีโอและการบันทึก ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่รวมอยู่ใน MACRS ได้แก่ ทรัพย์สินของ บริษัท หรือหุ้นส่วนบางอย่างที่ได้มาจากการโอนที่ไม่ต้องเสียภาษี

ประเภทของ Modified Accelerated Cost Recovery Systems (MACRS)

มีระบบการเลิกใช้งาน MACRS ที่สำคัญสองระบบ ประการแรกคือ ระบบค่าเสื่อมราคาทั่วไป (GDS) ในขณะที่สองคือ ระบบการคิดค่าเสื่อมราคาทางเลือก (ADS) ระบบทั้งสองนี้มีระยะเวลาการกู้คืนและวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ GDS แม้ว่าในกรณีพิเศษสามารถใช้ ADS ได้

ระบบการคิดค่าเสื่อมราคาทั่วไปใช้ วิธีการลดยอดคงเหลือซึ่งช่วยให้สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายในการเลิกใช้งานได้มากขึ้นในช่วงปีแรก ๆ และจำนวนน้อยลงในปีต่อ ๆ มา ระบบการคิดค่าเสื่อมราคาทางเลือกช่วยให้สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ในช่วงเวลาที่นานขึ้น

GDS เหมาะที่สุดสำหรับสินทรัพย์ที่เสื่อมราคาอย่างรวดเร็วเช่นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในขณะเดียวกันต้องใช้ ADS ในบางกรณีเช่นทรัพย์สินที่ใช้ในธุรกิจเกษตรกรรมทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ใช้นอก US ADS จะต้องใช้สำหรับทรัพย์สินที่ระบุไว้ที่ใช้ 50% หรือน้อยกว่าใน a ธุรกิจระหว่างปีภาษี

ตอนนี้ธุรกิจสามารถเลือกใช้ ADS (แทน GDS) ได้ การเลือกตั้งจะต้องครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมดในระดับทรัพย์สินเดียวกันและเมื่อทำการเลือกตั้งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การจำแนกประเภททรัพย์สิน

กรมสรรพากรเผยแพร่ไฟล์ ชีวิตที่มีประโยชน์ ของสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ข้อมูลนี้ใช้ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับประเภทของสินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่างของสินทรัพย์บางส่วนและอายุการใช้งานในช่วงหลายปีที่เผยแพร่โดย IRS ได้แก่ :

สินทรัพย์และอายุการใช้งานในปี

คำอธิบายของสินทรัพย์

อายุการใช้งาน (ปี)

รถแทรกเตอร์ม้าแข่งอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเพื่อเป็นเจ้าของ ฯลฯ

3

รถยนต์รถประจำทางรถบรรทุกคอมพิวเตอร์เครื่องจักรสำนักงานโคพันธุ์เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

5

เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องจักรกลการเกษตรรางรถไฟ ฯลฯ

7

เรือลากจูงโครงสร้างทางการเกษตรต้นไม้หรือเถาวัลย์ที่มีผลไม้หรือถั่วเป็นต้น

10

โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลพื้นที่ร้านอาหารแนวจ่ายก๊าซธรรมชาติการปรับปรุงที่ดินเช่นพุ่มไม้รั้วและทางเท้าเป็นต้น

15

อาคารฟาร์มท่อระบายน้ำเทศบาลบางแห่ง ฯลฯ

20

ทรัพย์สินสาธารณูปโภคน้ำท่อระบายน้ำเทศบาลบางแห่ง ฯลฯ

25

อาคารหรือโครงสร้างใด ๆ ที่รายได้ค่าเช่ารวม 80% ขึ้นไปมาจากยูนิตที่อยู่อาศัย

27.5

อาคารสำนักงานร้านค้าหรือคลังสินค้าที่ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยหรือมีอายุการใช้งานน้อยกว่า 27.5 ปี

39

ข้อมูลนี้จัดทำโดย IRS

สิ่งพิมพ์ของกรมสรรพากร 946 (วิธีการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน) มีการแจกแจงประเภทสินทรัพย์และอายุการใช้งานอย่างครบถ้วน เนื่องจากกฎภาษีสำหรับ MACRS มีความซับซ้อนหน้า 100 บวกของ IRS Publication 946 จึงให้คำแนะนำที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ด้วย MACRS

คลาสสินทรัพย์เก้าประเภทที่นำเสนอข้างต้นมีไว้สำหรับ GDS มีชั้นสินทรัพย์สำหรับ ADS มากขึ้นและอายุการกู้คืนนานขึ้น ตัวอย่างเช่นอายุการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่อยู่อาศัยภายใต้ ADS คือ 30 ปีและสำหรับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ 40 ปี

จากข้อมูลที่ให้ไว้ในตารางธุรกิจสามารถกำหนดค่าเสื่อมราคาทางภาษีสำหรับสินทรัพย์ได้ เกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน MACRS คือเกณฑ์ต้นทุนของทรัพย์สินคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ของการใช้ธุรกิจ / การลงทุน จำนวนเงินที่ได้รับจะถูกรับรู้ในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ บริษัท และใช้ในการกำหนดรายได้ที่ต้องเสียภาษีโดยรวมเป็นเครดิตภาษีและการหักลดหย่อนที่สามารถเรียกร้องในทรัพย์สินได้

โปรดทราบว่าค่าเสื่อมราคาภาษีที่ได้รับไม่ได้บันทึกไว้ในงบการเงินเนื่องจากงบเหล่านี้คำนวณค่าเสื่อมราคาโดยใช้ ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง วิธีการหรือวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาต้นทุนเร่งรูปแบบอื่น ๆ

MACRS ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและไม่ใช่สำหรับงบการเงินเนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติโดยหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (GAAP) ตัวอย่างเช่น บริษัท อาจใช้ MACRS สำหรับค่าเสื่อมราคาภาษีและค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงสำหรับการสร้างงบการเงิน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MACRS

IRS Publication 946 คืออะไร?

IRS Publication 946 เป็นสิ่งพิมพ์ของ IRS ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหักค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะอธิบายถึงวิธีการกู้คืนต้นทุนของทรัพย์สิน (เช่นอุปกรณ์ทางธุรกิจหรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้) ผ่านการเลิกใช้งาน

ประโยชน์ทางภาษีของค่าเสื่อมราคาคืออะไร?

ค่าเสื่อมราคาลดจำนวนรายได้จากภาษีซึ่งจะช่วยลดจำนวนภาษีที่ค้างชำระ ข้อดีของการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเร่งคือคุณจะได้รับการลดหย่อนภาษีมากขึ้นในช่วงหลายปีก่อนหน้าของอายุการใช้งานของสินทรัพย์

ชีวิตที่มีประโยชน์หมายถึงอะไร?

อายุการใช้งานคือประมาณการทางบัญชีของจำนวนปีที่สินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในการให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้ กรมสรรพากรจะกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ต่างๆโดยกำหนดระยะเวลาที่สามารถคิดค่าเสื่อมราคาได้ ตัวอย่างเช่นอายุการใช้งาน (ตาม IRS) สำหรับรถยนต์คือห้าปีในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่อยู่อาศัยมีอายุการใช้งาน 27.5 ปี