มีผล 4 ก.ย. 65! นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด ปรับสูงสุด 2,000 บาท แต่บุคคลบางประเภทได้รับการยกเว้น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนที่ 28 ก หน้า 5 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เผยแพร่ ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565) จำนวน 18 หน้า มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2565 เป็นต้นไป เหตุผลโดยที่ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว

ราชกิจจาฯ ประกาศ เด็กไม่เกิน 6 ปี-สูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องนั่งคาร์ซีท

ด่วน! ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามชุมนุมมั่วสุมทั่วราชอาณาจักร เพื่อยับยั้งโควิด

มีผล 4 ก.ย. 65! นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด ปรับสูงสุด 2,000 บาท แต่บุคคลบางประเภทได้รับการยกเว้น

เตือนพายุโซนร้อน “มู่หลาน” เฝ้าระวังฝนตกหนัก 11-13 ส.ค.65

บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงมาตรการกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย และให้การป้องกันการกระทำความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงบทกำหนดโทษให้มีความเหมาะสม 

ในเนื้อหา นอกจากการกำหนดความปลอดภัยสำหรับเด็กที่เจ้าของรถจะต้องจัดให้มีที่นั่งนิรภัย (คาร์ซีท) หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีแล้ว

กฎหมายฉบับนี้ ยังกำหนดให้คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

สำหรับรถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประกาศกำหนด ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรา 123

ทั้งนี้ การออกข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ กฎ หรือคำสั่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

Toyota Yaris Ativ ใหม่ เปิดราคาเริ่มต้น 5.39-6.89 แสนบาท

มีผล 4 ก.ย. 65! นั่งเบาะหลังไม่คาดเข็มขัด ปรับสูงสุด 2,000 บาท แต่บุคคลบางประเภทได้รับการยกเว้น

กองสลากเดินหน้าออกสลาก 3 ตัว ดึงเงินหวยใต้ดิน วุ่นผู้ค้าจะฟาดกันเอง

คลิกอ่าน : พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565