เข้าชิง 19 ราย! จับตา

t 22 12 22 pic

‘บอร์ดสรรหาฯ’ เผย 19 รายชื่อ ‘ผู้สมัคร’ เข้ารับการคัดเลือกเป็น ‘กรรมการ กขค.’ พบมี ‘อดีตกรรมการ กขค.’ 3 ราย เข้าชิงเก้าอี้ด้วย ด้าน ‘ก้าวไกล’ เรียกร้องภาคประชาชนร่วมตรวจสอบ

……………………………………

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2565 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ลงนามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และกำหนดระยะเวลาในการคัดค้านผู้สมัคร โดยมีเนื้อหาว่า

ตามที่คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ประกาศรับสมัครบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จำนวน 4 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 พ.ย.2565 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค.2565 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ประกอบกับข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2561 คณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า จำนวน 19 คน ดังนี้

1.ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร เอี่ยมโสภณา 2.นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ 4.นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ 5.นายสมชาติ สร้อยทอง 6.นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ 7.นายอรรถพร สิงหวิชัย 8.นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล 9.นายชัยยุทธ คำคุณ 10.พันตำรวจเอก ประทีป เจริญกัลป์ 11.พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล 12.พลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค 13.นายไมตรี สุเทพากุล

14.นายนรฤทธิ์ สุดสงวน 15.นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย 16.ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญวัฒนา 17.ว่าที่ร้อยเอก ศรัณย์ อมาตยกุล 18.ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ และนางสาวภัสพร พรประเสริฐ

ผู้ใดประสงค์จะคัดค้านผู้สมัครดังกล่าว ให้แจ้งรายชื่อผู้สมัครที่ตนประสงค์จะคัดค้านโดยทำเป็นหนังสือพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้คัดค้าน และคำคัดค้านอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการคัดเลือกกรรมการการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2561 ดังนี้ (1) วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำคัดค้าน (2) ชื่อและที่อยู่ของผู้คัดค้าน (3) เหตุผลพร้อมทั้งข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงในคำคัดค้าน (4) ลายมือชื่อของผู้คัดค้าน

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำคัดค้านได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ธ.ค.2565 ถึงวันอังคารที่ 3 ม.ค.2566 ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งข้นทางการค้า อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 12210 ในเวลา 18.30-12.00 น. และเวลา 13.00-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

t 22 12 22 1

t 22 12 22 2

ด้าน นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคก้าวไกล และสมาชิกพรรคก้าวไกล กล่าวกับสำนักข่าวอิศรา ว่า เมื่อพิจารณาจากรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ ทั้ง 19 คน พบว่า แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มอดีตข้าราชการ ซึ่งมีอดีตข้าราชการระดับสูงหลายรายสมัครเข้ารับการสรรหาฯ เช่น อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด อดีตอธิบดี อดีตผู้พิพากษา และอดีตนายตำรวจ เป็นต้น

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นต้น และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มอดีตกรรมการ กขค. ที่เพิ่งสิ้นสุดวาระลงก่อนหน้านี้ สมัครเข้ารับการสรรหารวม 3 คน ได้แก่ ศ.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อดีตประธาน กขค. ,นายสมชาติ สร้อยทอง อดีตรองประธาน กขค. และนายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ อดีตกรรมการ กขค.

นายพงศ์พันธ์ กล่าวว่า อยากให้ภาคประชาชนติดตามและร่วมกันตรวจสอบการสรรหากรรมการ กขค. ในครั้งนี้ ว่า จะมีบุคคลที่มีความเอนเอียงเข้าข้างฝั่งทุนเสนอตัวเข้ามาเป็นกรรมการ กขค. หรือไม่ เพราะหากได้คนที่มีลักษณะดังกล่าวเข้ามาเป็นกรรมการ กขค. ก็จะทำให้การตรวจสอบกลุ่มทุนทำได้ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นกรรมการ กขค. ที่หมดสิ้นสุดวาระลงไปแล้ว แต่มาลงสมัครใหม่ ต้องช่วยกันดูว่าอดีตกรรมการ กขค. เหล่านั้น เคยมีผลงานอะไรบ้าง

“ผมอยากเรียกร้องให้ภาคประชาชนร่วมกันตรวจสอบ หรือยื่นหนังสือคัดค้านรายชื่อบุคคลที่ไม่เหมาะสม พร้อมเหตุผลประกอบ เช่น มีคุณสมบัติที่ดีหรือไม่ มีประวัติการทำงานที่น่าเชื่อถือหรือไม่ หรือมีผลงานที่ประชาชนพอใจหรือไม่ เพราะหากได้กรรมการ กขค. ชุดใหม่ ที่เข้าข้างกลุ่มทุน ก็จะทำให้การตรวจสอบกลุ่มทุนทำไม่ได้” นายพงศ์พันธ์ กล่าว

นายพงศ์พันธ์ ซึ่งติดตามการเปิดสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันคณะกรรมการ กขค. ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการ สขค. เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณาว่าบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกฯ 1 ราย จากผู้สมัครทั้งสิ้น 6 ราย นั้น มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้หรือไม่ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าในเมื่อมีผู้ผ่านการคัดเลือกฯเพียง 1 ราย และยังมีการถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติกันอยู่ ก็สมควรพิจารณายกเลิกการสรรหาและเปิดรับสมัครใหม่รอบใหม่จะดีกว่า

อ่านประกอบ :

ประกาศสรรหา ‘กรรมการ กขค.’ 4 ราย เปิดผู้สนใจยื่นใบสมัคร 11 พ.ย.-15 ธ.ค.นี้

‘สตง.’สอบปมจ่ายค่า ‘รถประจำตำแหน่ง’ เลขาธิการฯ สขค.-ประธาน‘กขค.’ยันบอร์ดมีมติมอบหมาย

ศาลปค.รับฟ้อง‘องค์กรผู้บริโภค’ ร้องเพิกถอน ‘มติกขค.’อนุญาตรวม ‘ซี.พี.-เทสโก้ โลตัส’

‘กขค.’ กำกับธุรกิจค้าปลีก ‘กลุ่มซีพี’ ปฏิบัติ 7 เงื่อนไข หลังรวม ‘เทสโก้ โลตัส’

เครือข่ายผู้บริโภคฯ ฟ้องศาลปค.ถอนมติ ‘กขค.’ อนุญาต ‘ซี.พี.’ควบ ‘เทสโก้ โลตัส’

‘ศาลปค.สูงสุด’ ทุเลาการบังคับคำสั่ง ‘กขค.’ ระงับ ‘นิสสัน’ เลิกสัญญา 7 ดีลเลอร์

ฉบับเต็ม! คำวินิจฉัย ‘กขค.’ อนุญาต ‘ซี.พี.’ รวม ‘เทสโก้ โลตัส’ มีอำนาจเหนือตลาด แต่ไม่ผูกขาด

ผูกขาด-โกยรายได้ปีละ 9.5 แสนล.! ภาคประชาชน จี้‘กขค.’ทบทวนมติ ‘ซีพี’ ควบ ‘เทสโก้ โลตัส’

ห่วงผูกขาด! ครป.จี้รัฐทบทวนมติ ‘ซีพี’ควบ‘เทสโก้ โลตัส’-กขค.เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน

กระทบศก.ร้ายแรง-เพิ่มเหลื่อมล้ำ! เหตุผล กขค.เสียงข้างน้อย ไม่อนุญาต ‘ซี.พี.’ควบ‘เทสโก้ โลตัส’

ไม่เป็นการผูกขาด! คกก.แข่งขันการค้าฯไฟเขียว‘ซีพี’ควบรวม ‘เทสโก้ โลตัส’-กำหนด 7 เงื่อนไข

2 ปี ‘คกก.แข่งขันทางการค้า’ กับ ‘การใช้ดุลพินิจ-ไม่เปิดคำวินิจฉัย’

สั่งปรับเซ็นทรัลฯ 5.9 ล.! ผิดกม.แข่งขันการค้า-กีดกัน ‘บ.คู่แข่ง’ เช่าพื้นที่ห้างขายคอนโด

เข้าข่ายค้าไม่เป็นธรรม! สอบ ‘ฟู้ดเดลิเวอรี่แอพฯ’ ตั้งเงื่อนไขห้ามร้านค้าใช้บริการเจ้าอื่น