มาถึงแล้ว ฤดูกีฬาสองพิทยาคม และวังชิ้นวิทยาจัดแข่งกีฬาสี ประจำปี2563

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญชัย กิตติพีระเดช ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสองพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และการทำงานเป็นทีมฯ ณ สนามโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่โดยมีนายอดิศักดิ์ ศิริพันธ์ ผอ.ร.ร.สองพิทยาคม นำคณะครูให้การต้อนรับ

This image is not belong to us

และวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.37 ได้รับมอบหมายจาก นายเจริญชัยกิตติพีระเดช ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ชาววังเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะให้ความสามารถด้านกีฬา สุขภาพพลามัย และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่โดยมีนายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ ผอ.ร.ร.วังชิ้นวิทยานำคณะครูต้อนรับ

This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us This image is not belong to us


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine